Témakiírások (info)

Használhatja az összetett keresést, ha kulcsszavak, és a munkatársak / doktoranduszok listáját, ha konzulens szerint szeretne keresni. A Hibatűrő Rendszerek Kutatócsoport témakörei a csoport honlapján találhatók.

Orvosi tesztek beépítése játékokba mentális állapot monitorozása céljából
Az orvosok többek közt egyszerű, számítógéppel támogatott teszteket használnak a mentális állapot felmérésére. Célszerű lehet ezt a módszert az egyre inkább terjedő számítógépes játékokkal kombinálni: vagy olyan játékokat konstruálni, amelyek informálnak a vizsgált képességekről, vagy a meglévő teszteket beépíteni játékokba.
Változásdetektálás
Gyakran van szükség arra, hogy hosszabb idősorokban a megfigyelt személy vagy objektum viselkedésének változását minél előbb detektáljuk - rendszerint valamilyen diagnózis céljából (a készülék meghibásodott... nagypapa egészsége megrendült... a férjem/feleségem meghülyült...).
Tipikus viselkedési minták felismerése és befolyásolása
Gyakran fontos, hogy idősorokban a személy vagy objektum viselkedésének tipikus mintázatait felismerjük, esetleg befolyásoljuk. Ez nehéz feladat, hiszen tipikusan nem periódikusan ismétlődő, azonos mintáról van szó, csak több-kevesebb rendszerességgel bekövetkező, hasonló eseményekről. Ráadásul sokszor nem közvetlenül megfigyelhető a jelenség, csak egy összetett jel alapján következtetünk.
Életvitel-szimulátor továbbfejlesztése, kiegészítése
Az otthoni megfigyelés, életvitel informatikai támogatása egyre fontosabbnak tűnik (Ambient Assisted Living, AAL). Viszont az otthoni megfigyelés hardver eszközei, a mérések rendkívűl nehézkesek, lassúak, célszerű egy életvitelt modellező szimulátor kialakítása. Ennek segítségével számos izgalmas algoritmus is tesztelhetővé válik.
Tudományos felfedező rendszerek: hiányos adatok kezelése és aktív tanulás Bayes hálókkal
A teljes eloszlás modellek, mint például a valószínűségi gráfos modellek lehetőséget adnak a hiányos adatoknak mind a normatív kezelésére és mind a kiegészítésére egy aktív tanulási keretben akár az adatok, akár a modellre is vonatkozik a következtetés. Az önálló munka célja hatékony aktív tanulási eljárások kifejlesztése.
Mély oksági következtetés: komplex fenotípusok közös molekuláris hátterének feltárása genetikai adatok felhasználásával
A mesterséges intelligencia fejlődése, különösen új oksági következtetési algoritmusok megjelenése új lehetőségeket kínál komplex jelenségek mélyen rejlő okainak a feltárására. Az önálló munka célja ezek megismerése, alkalmazása és továbbfejlesztése az öregedés és a mentális egészség területén, különös tekintettel a depresszióra és a neurodegenerációra.
Modell transzformáció és vetítés statisztikai-számítási hatékonyság, magyarázhatóság és megbízhatóság javítása érdekében
A komplex és/vagy nem értelmezhető gépi tanulási modellek transzformációja egy egyszerű és/vagy értelmezhető modellbe közel azonos teljesítményszintet tartva, mind a statisztikai és a számítási hatékonyságot növelheti, és segítheti magyarázhatóságot (explainable AI, XAI) és a megbízhatóságot (trustworthy AI). Cél új módszerek kidolgozása különös tekintettel Bayes-statisztikai keretben.
Jegykiválasztási és oksági adatelemzések több absztrakciós szintű utóelemzése és magyarázata
A komplex modelleket használó adatelemzés nagy adatigénye miatt az elemzések eredménye gyakran plauzibilis modellek sokasága. A kutatás célja több absztrakciós szinten lévő kapcsolt reprezentációk használata jegykiválasztás és oksági összefüggések utóelemzésére és kimutatására. Fő alkalmazás a biomarkerek kutatása a mentális egészség, neurodegeneráció és öregedéskutatás területén.
Rendszeralapú oksági modellek felskálázható ensemble tanulása genomi adatokon
A folytonos optimalizáció alapú valószínűségi gráfos modellek tanulási eljárásai, mint a GLASSO vagy NOTEARS megközelítések nagy dimenziójú adatokra történő felskálázást tesznek lehetővé. A megtanult modellek robusztussága újramintavételezési eljárásokkal jellemezhető, mint például a bootstrap.
Grafikus felhasználói felület fejlesztése oksági és döntési hálókhoz a magyarázatgenerálás támogatására
Az önálló munka keretében megismerhető a Bayes háló reprezentáció, a döntési hálók, ami a döntéstámogatás kurrens eszköze, és cél egy azt funkcionálisan támogató modern grafikus felület megvalósítása, amely a valószínűségi és oksági következtetések, döntések magyarázatát is támogatja ("explainable AI", XAI).
ChatGPT kísérletezés
A ChatGPT lázba hozta a világot: jelesre megír egy ZH-t, fogalmazásokat készít önállóan egy megadott témakörből és jól válaszol a felhasználó kérdéseire. De mi van a mélyben? Több egy felszínes tudású dumagépnél? Hogyan és mire használhatók a képességei ipari alkalmazásokban? Konkrét alkalmazási feladatokon keresztül ezekre keressük a választ az önálló labor során.
Kutatástámogató webrendszer fejlesztése
A feladat célja egy olyan, összetett webrendszer fejlesztése, amely egy kisebb kutatócsoport működését támogatja különféle webes eszközökkel (kutatási eredmények megosztása, szöveg- és adatelemző szolgáltatások, fórumrendszer, stb.)
Szövegelemző- és annotálórendszer fejlesztése
A feladat során azt vizsgáljuk, hogy a mesterséges intelligencia módszerei hogyan alkalmazhatók az információbeszerzés és -elérés területén természetes nyelvű szövegek gépi elemzésére és annotálására.
Tudásbevitel kontrollált természetes nyelven
A feladat lényege egy olyan rendszer megvalósítása, amely kontrollált természetes nyelvű állítások bevitelét teszi lehetővé. A rendszer célja, hogy a felhasználók számára természetes, könnyen elsajátítható eszközzel tegye lehetővé a tudásbevitelt. A feladat speciális előismereteket nem igényel.
Szerzőazonosítás kézírás alapján (képfeldolgozás, gépi tanulás)
A feladat célja kézzel írt szövegek szerzőségének megállapítása. A kb. 1000 oldalas adathalmaz 6-7 szerzőtől származik. A dokumentumok nagy részének a szerzősége egyértelmű, de egyeseké vitatott, kérdéses. Ezek megállapítására kell egy megoldást elkészíteni.
FreeRTOS alkalmazástechnikája többmagos MCU környezetben
A felvezetőtechnika fejlődésével az alkalmazások növekvő számítási kapacítás elvárásainak kielégítésére megjelnnek a többmagos, heterogén architektúrájú mikrovezérlők. A feladat ilyen rendszerekben (pl. ST STM32H745/755, TI AM 243x) a FreeRTOS alkalmazási lehetőségeinek a vizsgálata.
Okosotthon-rendszer megvalósítása
Intelligens otthoni szolgáltatások megvalósítása beágyazott hardverek segítségével, egyszerűbb természetes nyelvű interfész készítése a rendszerhez.
Önvezető jármű természetes nyelvű interfészének megvalósítása
A feladat annak feltérképezése, hogy önvezető járművekben milyen célból és hogyan célszerű természetes nyelvű interfészt megvalósítani, illetve egy prototípus implementáció elkészítése.
5G mobilhálózatok időszinkronizációs megoldásainak vizsgálata (Ericsson)
Az 5G hálózatokban alkalmazható időszinkronizációs megoldásokkal történő ismerkedés, szinkronizációs algoritmusok kidolgozása és vizsgálata.
Hálózati terjesztési algoritmusok vizsgálata
A hálózati terjesztéses algoritmusok az elmúlt években jelentős szerephez jutottak számos tudományterületen, például a bioinformatikában is. A feladat megoldása során a cél különféle hálózati terjesztési algoritmusok elméleti alapjának megismerése, gyakorlati megvalósítása és alkalmazása orvosbiológiai problémák vizsgálatára.
Intelligens szoftverek IoT környezetben
A beágyazott és IoT rendszerek technológiai fejlődésével és elterjedésével felmerül annak a lehetősége, hogy erősítsük az "intelligens" viselkedésüket. A feladat ilyen jellegű kísérleti rendszerek megvalósítását célozza.
Természetes nyelvű felület Androidon
A feladat lényege egy olyan Androidos alkalmazás készítése, amely valamilyen alkalmazási területen természetes nyelvű (akár hangalapú) kommunikációt valósít meg.
Genetikai adatok szemantikai transzformációjának vizsgálata
A téma fő feladata nyers genetikai adatok transzformálása általános dimenziócsökkentési módszerekkel és tárgyterület-specifikus szoftverekkel (ShapeIT), illetve a be- és kimeneti adatok konvertálása úgy, hogy azok rendszerszintű adatelemezési módszerekkel elemezhetők legyenek. Feladat még a transzformáció előtti és utáni adatoknak a rendszerszemléletű elemzés szerinti hasznosságának kiértékelése.
Ujgenerációs DNS szekvenálási munkafolyamatok intelligens automatizálása és döntéstámogatása
Ujgenerációs DNS szekvenálási munkafolyamatok intelligens automatizálása és döntéstámogatása
Kauzális kapcsolatok modellezése
Egy adott tárgyterülethez kapcsolódó mechanizmusok megértése alapvető igénye a tudományos megközelítésnek. E mechanizmusok entitások közötti kauzális kapcsolatokkal írhatók le, melyek feltárására több módszer alkalmazható. A feladat célja kauzális kapcsolatok feltárását megvalósító algoritmusok kialakítása és alkalmazása, különösen nagy dimenziójú adatokon.
Nagyméretű kópiaszám változás (CNV) detekciója teljes genom asszociációs vizsgálatokban
Az önálló laboratórium során meglevő kópiaszám változás detektáló algoritmusok teljesítményét vizsgáljuk, valamint a változások hatását emberek jegyeire.
Természetes nyelvű felhasználói felületek
A feladat lényege annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy egy kellően korlátozott természetes nyelv (ún. kontrollált nyelv) mennyiben egyszerűsíti (teszi lehetővé) természetes nyelvű felhasználói felületek létrehozását.
Mesterséges Intelligencia ontológia
A feladat egy konkrét MI ontológia kifejlesztése, ami egy elképzelt MI lexikon logikai referencia váza, amihez csatoltan meg lehet jeleniteni és vándorolni konkrét tájékoztató tartalmak között.
Ágensek intelligens terekben.
Intelligens terek informatikai rendszerei közül igen fontos a vegyes ember-ágens közösségi forma. A két világ közti kapocs az autonóm (gépi és emberi) ágensek kommunikációja, amihez meg kell teremteni a kölcsönös megérthetőség feltételeit.
Érvelési rendszerek, vitaportálok fejlesztése
Viták, érvelések modellezése, részben automatikus kiértékelése, érvelési algoritmusok, vitaportál fejlesztése
Jogi tudásalapú megolások
A jogi szakértői rendszerek fejlesztése (jogszabály modellezés, tudásreprezentáció, dokumentum modell készítés, dokumentum kezelés) különböző gyakorlati területeken.
Szakértői rendszerek fejlesztése
Tudásalapú, szakértői rendszerek fejlesztése különböző tárgyterületekre és ehhez kapcsolódó technológiák, algoritmusok vizsgálata.
© 2010-2023 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató