Jegyzetek

Tanórán kívüli demonstrációs előadások:

1. Perceptrontól MLP-ig : '19.03.06. 18:00-19:45 IE - 224 : TF-es rész notebookjai (bejelentkezés szükséges)

Tárgy tematikája heti bontásban 2019 tavaszi félév:

1. hét

Adminisztratív információk ismertetése, neuronhálók fejlődésének történeti áttekintése: biológiai modellektől a deep hálókig.
Rosenblatt perceptron felépítése, képessége, tanításának módja, tanuló eljárás működésének interpretációja, konvergencia tulajdonságai.
Irodalom: Neurális hálózatok könyv bevezetése, 3.1. fejezete.

Perceptron modellező képessége, perceptron kapacitás. Adaline felépítése, tanítása: Wiener-Hopf egyenlet, gradient descent (legmeredekebb lejtő) eljárással történő tanítása. Négyzetes hibafelület értelmezése, GD alapú optimalizációja
Irodalom: Neurális hálózatok könyv 3.2., 2.5. "szélsőérték keresés legmeredekebb lejtő módszerével" résszel bezáróan
 
2.hét:
 
Négyzetes hibafelületen GD alapú optimalizáció tulajdonságai. Hiabfelület kondícionálása adatok előfeldolgozásával. Adaline tanítása SGD (LMS) eljárással. SGD konvergenciájának feltétele, viselkedése az optimum közelében. Teljesen összekötött, többrétegű neurális hálózatok (Multi Layered Perceptron / Fully Connected Network) architektúrája. Tanítása (S)GD eljárással - hibavisszaterjesztéses eljárás származtatása. Delta szabály származtatása. MLP képessége.
Irodalom:  Neurális hálózatok könyv 2.5 "Az LMS algoritmus és néhány változata" része, 3.3, 4.1, 4.2
 
MLP konstrukciójával kapcsolatos kérdések: hálózatok képessége, hálózat méretének meghatározása, hálózat bővítése, betanított hálózat nyesése: neuronok kivágása, súlyok eliminálása (Optimal Brain Surgeon/Damage alapötlete). MLP hibafüggvényének direkt regularizációja súlyok ritkítása érdekében (L1, L0). Hibafelület jellege, GD alapú optimalizáció paramétereinek megválasztása (kezdeti súly inicializáció, bátorsági tényező). Korai leállás alapú tanítás.
Irodalom: Neurális hálózatok könyv 4.3. fejezetének ide vonatkozó részei, OBS cikk
 
3.hét:
 
MLP konstrukciójával kapcsolatos további kérdések: korai leállás értelmezése, mintaszám kérdése (augmentáció), kereszt kiértékelés használatán alapuló szakértőegyüttes konstrukciója, sztochasztikus optimalizáció alapú tanítás értelmezése (batch méret megválasztásának hatásai, bátorsági tényező hangolása), alkalmazott numerikus optimalizációs módszerek, és azok felületes vizsgálata (GD: Polyak momentum, Nesterov momentum; mádosrendű: Newton iteráció, Levenberg Marquardt, kvázi Newton - Armijo backtracking line search alapú Newton iteráció).
Irodalom: Neurális hálózatok könyv 4.3. fejezetének ide vonatkozó részei, 2.5. fejezet ide vonatkozó részei. Armijo bactracking line search cikk ((2)-es szabály)
 
Radiális bázisfüggvényes hálók: architektúrájuk, nemlineáris dimenziónövelő bázistranszfromáció és a lineáris szeparabilitás kapcsolata, súlyvektorának tanítása, bázisfüggvények kiválasztásának lehetséges módszerei (minden tanítópontra / hibavisszaterjesztés, K-means, OLS alapú szelekció). RBF hálók képessége, működésük értelmezése, viselkedésük összevetése az MLP-vel (lokális általánosítás előnyei és hátrányai).
Irodalom: Neurális hálózatok könyv 5.1, 5.3
 
4. hét:
 
Kernel gépek architektúrája, konstrukciójuk kérdései. Kernel trükk, kernel függvényekre vonatkozó Mercer tétel, kernel függvények többségének általános tualjdonságai. Nevezetesebb kernel függvények, azok jellemzőtérbeli reprezentációja (lineáris, polinomiális, Gauss). Szupport vektor gépek (SVM) motivációja, szeparálási tartalék és a súlyvektorok közötti kapcsolat, lineáris SVM optimalizációs problémája. Feltételes szélsőértékkeresési feladatok duálisainak értelmezése (duális probléma definíciója, geometriai értelmezése, ebből a KKT feltételek származtatása).
Irodalom: Neurális hálózatok 6.1, 6.2, 6.3 eleje (6.29-es összefüggésig), Stephen Boyd, Lieven Vandenberghe : "Convex Optimization" 5. fejezete
 
SVM alaklamzása osztályozási feladatokra: lineáris, nemlineáris, gyengített SVM. Tanítás, mint optimalizációs feladat értelmezése (primál / duál optimalizációs feladata). Optimalizációs feladatok elemezése, háló válaszának kifejezése, háló működésének értelmezése a bemeneti / jellemző tartományban.
Irodalom: Neurális hálózatok 6.3.1-6.3.3 (kivéve a "A maximális margójú lineáris szeparálás általánosítóképessége" részt). 
 
5. hét:
 
SVM regressziós célú alkalmazása: gyengített SVR primál problémája (eps. érzéketlenségi sávos abszolútérték hibafüggvény), duális problémájának származtatása. Regresszió viselkedésének elemzése KKT CS feltételeiből. Alkalmazott regularizáció motivációja. Regresszió viselkedése eps megválasztásának függvényében.
Gyengített SVC duális QP feladatának megoldása az SMO eljárással.
Irodalom:  Neurális hálózatok könyv 6.3.4, 6.3.6. SMO cikk (alapötlete, (13)-as összefüggés utáni formális részeknek nem szerepeltek az előadáson)
 
SVM összehasonlítása az eddig tanult neurális megközelítésekkel (perceptron, adaline, MLP, RBF háló). SVM általánosításának kérdésköre, szabályozása, kernel tanulás alapelve. Statisztikus tanuláselmélet: torzítás variancia dilemma, annak következményei: túlilleszkedés, alulilleszkedés fogalma.
Irodalom: Neurális hálózatok könyv 6.3.5, 6.6, 2.1. SVM / DNN kérdéshez kapcsolódó ábra (felső kép szövege is ellentmondásos).
 
6.hét:
 
Vapnik - Chervonenkis (ВЧ) elmélet: empirikus kockázatminimalizálás (ERM) konzisztenciájának szükséges és elégséges feltétele, gyakorlati megvalósítása, empirikus, illetve a valódi kockázat alakulása a tanítóhalmaz méretének függvényében. Indikátor fgv, diverzitás, függvényosztály entrópiája, VC entrópia, növekedési függvény definíciója. ERM konz. elégséges feltétele a növekedési függvény alapján, VC dimenzió definíciója. Osztályozók kockázatának felsőbecslése. Túl / alulilleszkedés definíciója. Lineáris osztályozó, illetve SVM VC dimenzióója. Struktúrális kockázatminimalizálás (SRM) elve, MLP valamint az SVM és a stat. tanuláselmélet kapcsolata.
Irodalom: Neurális hálózatok könyv 2.3, téma iránt mélyebben érdeklődőknek: Vladimir N. Vapnik: Statistical Learning Theory, ISBN: 0-471-03003-1 (1998), V. N. Vapnik: The Nature of Statistical Learning Theory, ISBN: 0-387-98780-0 (1995)
 
7. hét:
 
Tanulás statisztikai becslési problémaként történő értelmezése: Maximum Likelihood megközelítés - ismertebb veszteségfüggvények származtatása (bináris, kategorikus keresztentrópia), hozzájuk tartozó zajeloszlások (négyzetes, abszolút, eps érzéketlenségi sávos abszolútérték). ML becslés és az ERM kapcsolata, megközelítés korlátja. MAP becslés - regularizáció motivációja, valószínűségi értelmezései, explicit regularizáció tipikus függvényei (L2^2 - Tyihonov, L1 - Lasso, L2, L0) ezek posteriorjának vizsgálata (proximity operátorral).
Irodalom: Neurális hálózatok könyv 2.4, Deep Learning book 5. fejezetének részei (5.5, 5.6, 5.7), Parkih, Boyd: "Proximal Algorithms" cikk csak a proximal operátor kell belőle
 
Regularizáció általános célja, kapcsolata a statisztikai tanuláselmélet fogalmaival. Bayes-i modellátlagolás (nem összekeverendő a Bayes becsléssel). Dinamikus nemlináris rendszerek modellezése neurális hálókkal: NFIR, NARX, NOE, NARMAX leírások, állapotváltozós modell. Dinamikus hálók tipikus alkalmazási területei. Ezek jellemzői, nehézségei, illetve a belőlük eredő korlátok.
Irodalom: Neurális hálózatok könyv: 2.4, 8. fejezet bevezető, 8.1; Bayes-i modellátlagolás cikk (előadáson csak az első ö.f.-ig jutottunk)
 
8. hét:
 
Regresszorvektor választás Lipschitz index alapján (modell mentes), valamint maradék hiba autokorrelációja, és bemenettel számított keresztkorrelációja alapján (modell alapú megközelítés). FIR MLP konstrukciója, neuronok válaszainak definíciója. Hibavisszaterjesztéses eljárással történő tanításuk kiterítéssel (Back Propagation Through Time), valamint gradiens sztochasztikus becslése alapján (Temporal Backpropagation). Delta szabály módosítása.
Irodalom: Neurális hálózatok könyv 8.6.1, 8.3
 
Visszacsatolt neurális hálók MLP-vel történő megvalósítása, ezek tanító eljárásai (kiterítéssel - BPTT, valós idejú eljárással - RTRL). Cella alapú megközelítése jellemző architektúrái (SISO, MISO, SIMO, MIMO) és ezek alkalmazási területei. RNN cella felépítése, használatának korlátai (hosszú távú emlékezet problematikája).
Irodalom: Neurális hálózatok könyv 8.4, Deep Learning book 10.1, 10.2, 10.4, 10.7
 
9. hét:
 
Cella alapú visszacsatolt hálónál a hosszútávú emlékezet kialakításának problémái: gradiens alapú optimalizáció korlátjai, gradient clipping, büntetőfüggvény regularizációja (csak említésként szerepelt)). Visszacsatolás felvágása - teacher forcing, annak praktikus alkalmazása. Echo State Network (ESN) felépítése, működése, tervezésének kérdései, általános motivációja. Kapuzott cella alapú RNN-ek (LSTM, GRU) felépítése, működésük, hosszútávú emlékezet céljából alkalmazott strukturális átalakításaik. Mély cella alapú visszacsatolt eszközök felépítésének kérdései.
Irodalom: Deep Learning book 10.5, 10.7, 10.8, 10.9, 10.11, 10.12, 10.13 10.2 (10.8 összefüggés körüli részek - Teacher Forcing),
Segédanyag: Stanford CS231n RNN-es diasora (kiterített LSTM a 100 - 104. diákon) 
 
Természetes nyelvű szövegfeldolgozás (NLP): bidirekcionális visszacsatolt cella, alacsony dimenziós beágyazás (word2vec) jellemzői, előnyei, hátrányai. Seq2seq megközelítés korlátjai, ezek meghaladására avasolt konkrét architektúráka: FIR MLP alapú szövegosztályozás, Attention layer alkalamzása rekurrens cellák esetén, Self Attention motivációja, konstrukciója, alaklamazása , multihead attention (Transformer Network).   
Irodalom: Deep Learning book 10.3, 10.2.3
FIR MLP alapú osztályozás cikk, Attention mechanism cikk, Transformer Network cikk
Kiegészítésként (előadáson idő hiányában nem szerepelt, transfer learning NLP-s alapja): BERT cikk, valamint a szekvenciális hálókhoz feljesztett Tensor2Tensor könyvtár minta notebookja.
 
11. hét:
 
Mély neurális hálók: konstrukciójuk fő motivációja (reprezentáció tanulás), háló mélységére, rétegek szélességére vonatkozó megfontolások. Mély hálók architektúrális módosításai, új elemei: aktivációs függvények, és azok optimalizációra, illetve modellezőképességre gyakorolt hatásaik (logisztikus szigmoid, tanh, ReLU, LeakyReLU, ELU, Maxout), minták előfeldolgozásának kérdése (standardizálás), batch normalizáció (motivációja, optimalizációra gyakorolt hatása, regularizációs hatása, alkalmazása tanítási, illetve következtetési / tesztelési fázisban), dorpout (motiváció Bayes-i modell átlagolás, illetve a szakértő együttesek megközelítéséből, regularizáció hatása, következtetés során alkalmazása - klasszikus dropout, Monte Carlo dropout).
Irodalom: Deep Learning könyv: 6.3, 6.4, 7.11, 7.12, 8.7.1, Batch normalization cikk, MC dropout cikk
 
Mély neurális hálók konstrukciója: változók inicializálása (Xavier Glorot inicializáció), tudástranszfer. Tanítás során alkalmazott numerikus optimalizációs módszerek áttekintése, viselkedésük analízise: Másodrendű (Newton, BFGS, Konjugált gradiens), Elsőrendű: gradient descent, momentumos grad. desc. viselkedése, konvergencia tulajdonságai, motivációja (Polyak, illetve Nesterov momentum), adaptív gradiens módszerek: motivációjuk, Adaptive Grad (Adagrad) eljárás, alkalmazásának korlátjai.
Irodalom: Deep Learning könyv: 15.2, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.6 Súlyok inicializációja: https://arxiv.org/pdf/1704.08863.pdf
 
12. hét:
 
Adaptív gradiens módszerek folytatása: RMS Prop (motiváció, működése), ADAM (Adaptív Momentum) motivációja, definíciója, viselkedése. Taglalt, elsőrendű optimalizációs módszerek viselkedése neurális hálók hibafelületeinek tipikus részein. Mély hálók hibafelületeinek általános jellemzői, ciklikus bátorsági tényező alkalmazása szakértőegyüttes létrehozására. Konvolúciós neurális hálózatok motivációja, felépítése. Új rétegtípusok: 2D konvolúciós réteg (lépésközzel, dilatációval, mélységi irányú szeparábilis kivitelben) motivációja, jellemzői; pooling rétegeke (max, avg) motivációja, működése; sorosító réteg szerepe.
Irodalom: Deep Learning könyv: 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 Ciklikus bátorsági tényezőhöz kapcsolódó cikk , optimalizációhoz kapcsolódó diasor (nem szorosan ezt követte az idei előadás), 

13. hét:

Konvolúciós neurális hálózatok felépítése: transzponált konvolúció definíciója, motivációja. Adat augmentálás kérdésköre. Ismertebb, mély CNN architektúrák jellemzői, motivációjuk: AlexNet, VGG, GoogleNet (Inception), ResNet, Stochastic Depth, DenseNet, SENet, U-net, DeepLab-v3. CNN alapú objektumdetektálás általánosabb módszerei: csúszóablakos osztályozás, Régió alapú CNN (RCNN), Fast R-CNN, Faster R-CNN, Yolo v2, v3, RetinaNet.
Segédanyag: diasor

Szegmentálás konvolúciós neurális hálózatokkal: csúszóablakos megközelítés, fully convolutional NN-ek (U-net, DeepLab-v3). Eloszlások mintákból történő tanulásának motivációja, alkalmazhatósága. Együttes eloszlások faktorizáció alapú mintavétele (szekvenciális neurális hálókkal), Autoenkóder hálózatok motivációja, tipikus felépítése, Variációs Autoenkóderek (motivációjuk, veszteségfüggvényük származtatása, viselkedésük összevetése az autoenkóderekkel), Generative Adversarial Network-ök: motivációjuk, működésük főbb elve, gyakorlati alkalmazásuk technikai korlátai.
Segédanyag: diasor (az előadáson nem szereplő diák fejlécében *-van)  

Hivatkozott irodalom:

Altrichter, Horváth, Pataki, Strausz, Takács, Valyon: "Neurális hálózatok” Panem, Budapest, 2007. Elektronikus változata (Chrome alapú böngészőkben a matematikai összefüggések megjelenítéséhaz a MathML szükséges)

Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville: "Deep Learning" MIT Press, 2016. Elérhető:  http://www.deeplearningbook.org/

Stephen Boyd, Lieven Vandenberghe: "Convex Optimization" Cambridge University Press Elektronikus változat
 

A félév során lesz néhány gyakorlati demonstrációs jellegű előadás is:

1. alkalom: '18.03.02 - Klasszikus osztályozók (perceptron, MLP, RBF) TF - Python környezetben.

 • Demo teljes anyaga innen érhető el.
 • Javasoljuk a Python Anaconda Cloudból történő használatát. Továbbiakban a TensorFlow használatát neurális hálózatos backend-ként.
 • Tensorflow működését összefoglaló alap (nem a demo szempontjából specifikus) cikk

2. alkalom: '18.03.14 - SVM implementációk összehasonlítása:

 • Jupyter notebook - különböző SVM implementációk összehasonlítása SGD alapú primál optimalizációval
 • SMO eljárásról (SVM duális problémájának block coordinate descent alapú megoldása) magyar nyelvű segédlet
 • SMO eljárás egy naiv implementációja

3. alkalom: '18.04.27 - szekvenciális neurális hálók TF környezetben

4. alkalom: '18.05.11 előadás első fele - Mély konvolúciós hálók vizsgálata a CIFAR 10 adathalmazon

5. alkalom: '18.05.11 előadás második fele - Adversarial alapú mély konvolúciós háló vizsgálat (diasor anyagát lsd. a heti bontásban)

A tárgy tematikája heti bontásban 2018-ban

1. hét

Követelményrendszer ismertetése. A neuronhálók kialakulása: történeti áttekintés az elemi neurontól a deep neural networkig.

Rosenblatt perceptron felépítése. A Perceptron tanítása. A tanulás konvergenciája és annak feltételei. A perceptron, mint lineáris, kétosztályos osztályozó. Irodalom: Neurális hálózatok könyv bevezetése, 3 fejezet 3.2-ig.

Adaline felépítés. A hiba értelmezése. Az adaline tanítása: analitikus megoldás: Wiener-Hopf egyenlet. iteratív megoldás gradiens (steepest descent) módszer. Tanítás pillanatnyi gradiens alapján, Widrow-Hoff szabály. Az elemi neuron hiányosságai, módosítása (szigmoidos neuron) és tanítása: a delta szabály. Irodalom: Neurális hálózatok könyv, 3 fejezet 3.2-től, a 2.5 fejezet a konjugált gradiens módszer-ig..

2. hét

Adaline gradient descent (full batch) alapú tanításának demo-ja. Többrétegű neuron hálózatok (Multi Layered Perceptron / Fully Connected Network) felépítésének ismertetése. MLP tanítása négyzetes loss függvény alkalmazásal esetén. Hibavisszaterjesztő (backpropagation) eljárás algoritmusának származtatása.

MLP konstrukciójával kapcsolatos kérdések: hálózatok képessége, méretének meghatározása, tanító minták kezelésének módja, túlilleszkedés problémája, korai leállás módszer, tanulási tényező megválasztásának kérdései, hibafelület jellege, tanításhoz kapcsolódó optimalizációs eljárások

Irodalom: Neurális hálózatok könyv 4. fejezete

3. hét

MLP konstrukciójával kapcsolatos kérdések befejezése - korai leállás, álltalánosító képességgel kapcsolatos kérdések, másodrendű optimalizációs eljárások (Newton iteráció, Levenberg - Marquardt eljárás), Thikhonov regularizáció és annak hatása, tanítóminták számának kérdése.

Bázisfüggvényes hálók: alapvető felépítésük, nemlineáris dimenziónövelő transzformáció - perceptron kapacitás kapcsolata. Radiális bázisfüggvényes hálók felépítése, tanítása, képessége. A háló működésének értelmezése, regularizáció szerepe. MLP - RBF összehasonlítás.

Irodalom: Neurális hálózatok könyv 5.1, 5.3

Kernel gépek felépítése, kernel trükk lényege. Kernel függvények megkötései, nevezetesebb kernel függvények és hozzájuk tartozó jellemzőtérbeli reprezentáció.

Irodalom: Neurális hálózatok könyv 6. fejezete 6.2-ig

4. hét

Szupport vektor gépek (SVM) alkalmzása osztályozási feladatokra: lineáris, nemlineáris, gyengített osztályozás. SVM taníásának, mint optimalizációs feladatnak az értelmezése: primál / duál feladat megoldása, kvadratikus programozás (QP).

Irodalom: Neurális hálózatok könyv 6.3.1-6.3.3, Lagrange duális részhez - Stephen Boyd, Lieven Vandenberghe : "Convex Optimization" 5. fejezete

Demo előadás klasszikus neurális hálókról Python - Tensorflow körnezetben. Az előadás anyaga itt érhető el.

5. hét

Szupport vektor gépek : gyengített nemlineáris változat osztályozásra, nemlineáris változat regresszióra. Duális optimalizálási feladat megoldása, SVM mint neurális hálózat értelmezése, SVM összehasonlítása RBF-el, MLP-vel.

Irodalom: Neurális hálózatok könyv 6.3 fejezet

Statiszikus tanulásmelmélet alapjai: kockázat, tapasztalati kockázat definíciója; torzítás - variancia dilmme származtatása négyzetes loss fgv. esetén, eredmény értelmezése, gyakorlati esetekre vonatkozó következményei. Vapnik - Cservonyenkisz elmélet alapja, empirikus kockázatminimalizálás (ERM) konzisztenciája.

Irodalom: Neurális hálózatok könyv 2.1, 2.3 fejezetek

Óra áthelyezés: hallgatói igényekhez igazodva a '18.03.10.-i előadás később lesz megtartva.

6. hét

SVM implementálás demo (részleteit lsd. fentebb). VC elmélet befejezése: VC dimenzió fogalma, R felső becslése VC dimenzió függvényében, strukturális kockázatminimalizálás elve (SRM). 

Irodalom: Neurális hálózatok könyv 6.3.6, 2.3

7. hét

Direkt regularizáció fajtái, és hatásai: Thikhonov (L2^2), Lasso (L1) és számításuk regresszió estén, tanulás statisztikai értelmezése (ML / Bayes becslés). Dinamikus hálók: be/kimenet szerinti modellezésük, modellek fokszámának becslése - Lipschitz index, hiba autokorrelációs teszt, maradék hiba és a bemenet keresztkorrelációja.

Irodalom: Neurális hálózatok könyv 2.4, 8.1, 8.6 "Lipschitz index" / "További lehetőségek a modell komplexitásának meghatározására" részei

8. hét

FIR szűrős MLP, és a szűrők tanítása (időbeli kiterítéssel - BPTT / temporális hibavisszaterjesztés eljárással - TBP). Visszacsatolt hálók tanítása: BPTT / valós idejű rekurzív tanulás (RTRL) eljárások. Cella alapú visszacsatolt hálózatok típusai (SISO, MISO, SIMO, MIMO), ezek lehetséges megvalósításaik alkalmazási példákkal.

Irodalom: Neurális hálózatok könyv 8.3, 8.4, 8.5 fejezetek

9. hét

Teacher forcing. Cella alapú neurális hálózatok, hosszútávú emlékezet kialakításának nehézségei (eltűnő / felrobbanó gradiens problémája). Echo State Network (ESN), Long / Short Term Memory (LSTM) alpalelve, felépítése, működése.

Irodalom: Deep Learning könyv 10. fejezete (10.3, 10.9, 10.12-es alfejezetek kivételével)

Mély hálók elemei: nemlinearitások (ReLU, leaky ReLU, ELU), maxout neuron, Batch normalizáció, Dropout. Halók tanításának módszerei: minták előfeldolgozása (normalizálása), súlyok inicializációja (Xavier inicializáció), adat augmentáció, transfer learning

Irodalom: Deep Learning könyv: 6.3, 6.4, 7.11, 7.12, 8.7.1, Súlyok inicializációja: https://arxiv.org/pdf/1704.08863.pdf

10. hét

Tanítás során alkalmazott optimalizációs módszerek áttekintése, viselkedésük vizgsálata: Newton, Kvázi Newton (BFGS), Konjugált gradiens, Grad. descent, Momentum (Nesterov Momentum) módszer, adaptív gradiens eljárások (Adagrad, RMSProp, Adam). Adaptív eljárások értelmezése, hatásosságuk, korlátaik.

Irodalom: Deep Learning könyv: 8. fejezete, valamint segédanyagként az alábbi diasor (idei előadás ettől eltért).

11. hét

Konvolúciós neurális hálózatok motivációja, alkalmazási példák, felépítése: konvolúciós réteg, pooling réteg.

Irodalom: Deep Learning könyv 9. fejezete 9.4-ig

Konvolúciós neurális hálók részei: transzponált konvolúció. CNN architektúrák: diasor.

12. hét

Konvolúciós neurális hálók gyakorlati alkalmazásai:

Konvolúciós hálók kiegészítései:

 • kapszula hálók: alapcikk
 • sziámi hálók: alapcikk, one shot learning-es cikk
 • Generatív Adversarial Network (GAN): deep learning book 20.10.4

13. hét

Nem ellenőrzött tanulás: klaszterezés (diszkriminatív pl. K-means; generatív pl. EM). Autoenkoder hálók, Variációs Autoenkóder. Kapcsolódó diasor  

Adversarial attack / deffense gyakorlati kérdései: kapcsolódó diasor.

14. hét

Házi feladat beszámolók - egyéni beosztást lásd a feladatok fülön. Kérek mindenkit, hogy tisztelje meg társait figyelmével és jelenlétével!

 • '18.05.16 12:15-14:00 QBF 11
 • '18.05.18 12:15-14:00 IE 224
 • '18.05.18 14:15-16:00 IE 224

 


Ellenőrző kérdések a tárgyhoz itt találhatók (2017-es változat).

Ajánlott irodalom:

Altrichter, Horváth, Pataki, Strausz, Takács, Valyon: "Neurális hálózatok” Panem, Budapest, 2007.

Részletesebb információ itt (A könyv nyomtatott formában már nem vásárolható meg.) Hibajegyzék

A könyv elektronikus változata hozzáférhető egyetemi belépéssel rendelkezők számára. Az elektronikus változat az ismert hibákat nem tartalmazza.

Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville: "Deep Learning" MIT Press, 2016. Elérhető:  http://www.deeplearningbook.org/

Haykin, S.: "Neural Networks. A Comprehensive Foundation" Second Edition, Prentice Hall. 1999.

Hassoun, M. H.: "Fundamentals of Artificial Neural Networks" MIT press, Cambridge, 1995

Elérhető elektronikusan is: http://neuron.eng.wayne.edu/tarek/MITbook/t_contents.html

Mitchell, T. "Machine Learning" McGraw Hill, New York, 1997.

Schölkopf, B, Buges, C.J.C., Smola, A. J.: "Advances in Kernel Methods, Support Vector Learning" MIT Press, Cambridge, MA. 1999.

Schölkopf, B,  Smola, A. J: Learning with Kernels, MIT Press, 2002. (Egy része elektronikusan is elérhető) 

A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék WWW szerverén található összefoglaló anyag.

Kiegészítő anyag a CMAC hálóhoz

Kiegészítő anyag a CMAC háló általánosítási hibájáról

Rövid összefoglaló az LS SVM és egyéb SVM verziókról

Kiegészítő anyag a kernel gépekről

Összefoglaló cikk a Kernel PCA-ról

Áttekintő cikk a statisztikus tanuláselméletről:

V. Vapnik: "An overview of statistical learning theory" IEEE Trans. on Neural Networks,  vol. 10. No. 5. pp. 988-1000. 1999.) 

Elektronikusan elérhető az egyetem területéről az IEEE Xplore-on keresztül.

Több, a témakörhöz kapcsolódó tutorial az alábbi címen érhető el:

http://ewh.ieee.org/cmte/cis/mtsc/ieeecis/tutorial_ppt.htm

A tárgyhoz kapcsolódó fólia készlet

 

© 2010-2019 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató