ZH, vizsga

Gyakorló kérdések (2019)

Mi egy rendszer?
Milyen elosztott rendszerekkel foglalkozunk?
Mi egy ágens?
Mi/milyen egy többágenses rendszer?
Röviden jellemezze, mi az együttműködés, a koordinálás, és a tárgyalás képessége!
Milyen tényállást jelent egy hiedelem?
Jellemezze a BDI ágensarchitektúrát!
Adja meg a "Belief", "Desire", "Intention" rövid magyarázatát!
Jellemezze röviden a BDI ágensek programozási nyelvét AgentSpeak(L)-t!
Milyen egy ágens AgentSpeak szintű specifikációja?
Milyen (vázlatosan) az AgentSpeak terv végrehajtási (interpreter) ciklusa?
Hogyan van megoldva AgentSpeak nyelvben az ágensek kommunikációja?

Adatelemzési kérdéseknél mi az adatreprezentáció tipikus formája, mik ennek a tulajdonságai?
Mit értünk hosszú és széles adatszerkezet alatt, melyiknek mi az előnye/hátránya?
Milyen főbb lepései vannak az adattisztításnak/betöltésnek (ETL folyamat)?
Milyen főbb (nem relációs) adattárolási formátumok ismertek?
Milyen főbb adatelemzési "építőkövek" léteznek?

Mik a tipikus adat előfeldolgozási eljárások?
Mi az adatnormálás lényege?
Mi az outlier és hogyan lehet ilyen adatokat detektálni?
Mi a klaszterezés?
Hogyan néz ki a valószínűségi fúzió alapját képező Bayes szabály?
Hogyan oldjuk meg valószínűségi alapon több szenzor jelének fúzióját? Mik az egyszerűsítő feltételek?
Hogyan fejez ki bizonytalanságot a Dempster-Shafer modell?
Mi a valószínűség-tömeg (mass pf probability) eloszlás?
Milyen a Dempster-Shafer fúziós szabálya?
Milyen a Dempster-Shafer fúziós szabálya Yager változatban?
Milyen a Dempster-Shafer fúziós szabálya Inakagi változatban?

Jellemezze röviden mi egy (ágens)szervezet!
Milyen általában egy szervezet kialakításának az oka?
Milyen célokat szolgálhat egy szervezet?
Jellemezze a szervezeteket nyíltságuk szempontjából? Mi itt a "nyíltság"?
Milyen szervezet (szerkezete, topológiája, specifikus jellenségei, előnyös/hátrányos oldalai, hol talál alkalmazásra...) a hierarchia, holárchia, koalíció, team, kongregáció, közösség, federáció, piac, mátrix?
Milyen általános szempontok szerint különböztetünk meg ágensszervezeteket?

Mi az együttműködés a kommunikáció szempontjából?
Mi az un. hiedelem revízió problémája?
Milyenek általában az együttműködési protokollok?
Jellemezze röviden Master/ Slave protokollt!
Jellemezze röviden Mater/Slave protokoll feladatok áthárításával!
Jellemezze röviden Vállalkozási háló protokollt (Contract Nets)!
Milyen üzenetekre van szükség Vállalkozási háló protokollban?
Jellemezze röviden VH protokollt iterációval!
Jellemezze röviden VH protokollt rekurzióval (alvállalkozás)!
Jellemezze röviden Alkusz, mediátor protokollokat!
Jellemezze röviden eredmény-megosztást Fekete Tábla (Blackboard) architektúrában!
Jellemezze elosztott (szenzor) követési sémák lényegét!
Jellemezze röviden együttműködő következtetési protokollt!

Mi a szociális választás elmélete (Social choice theory), szociális választás mechanizmusa?
Milyen preferenciák racionálisak?
Milyen egy minősített többségi szavazás?
Milyen egy többségi szavazás?
Mit jelent, hogy a többségi szavazás kiváló?
Milyen egy két fordulós (instant run-off, RO) szavazás?
Milyen egy súlyozott rendezett szavazás - Borda szavazás (BC)?
Mik a Borda szavazás furcsasságai?
Milyen egy Condorcet győztes?
Mi a többségi gráf?
Mi a Condorcet kritérium?
Mi a Smith halmaz?
Mi a győzelem-veszteség mérleg (Copeland szabály)?
Mi a Schultze-féle módszer?
Mi a tranzitív győzelem?
Mi a lánc erőssége?
Mit mond (jellegre nézve) az Arrow tétel?
Mit mond (jellegre nézve) a Gibbard–Satterthwaite tétel?
Mi a Condorcet hatékonyság?
Milyen a Condorcet győztes közelítése Dodgson szabállyal?
Milyen a tranzitív győztes közelítése Kemeny szabállyal?
Mik a szavazó gépi ágensek sajátosságai?
Mi a hibrid szavazási protokollok célja és a módszer lényege?

Mik egy árverés előnyei?
Milyen az árverési protokollok tervezése?
Milyen különbséget jelent, ha az árverésben gépi rendszerek (team) vesznek részt?
Mi az árverésmechanizmusok típustana?
Hogyan működik a másodlicites borítékolt árverés?
Milyen egy kombinatorikus árverés?
Mik a kombinatorikus árverés alapvető előnyei és problémái?
Miért szükség van egy kombinatorikus árverésben egy licit nyelvre?
Mire kell figyelni egy licit nyelv megtervezésénél?
Mik a licitáló modellek?
Milyen az általánosított Vickrey árverés (GVA)?
Mi a Vickrey-discount?
Milyen egy szekvenciális árverés?
Milyen kölcsönhatásokról van szó szekvenciális árverés esetében?
Miért beszélünk a pályák ill. fák licitálásáról?
Milyenek a szekvenciális árverésben a pályalicit szabályok származtatása?
Mi a MiniSum, MiniMax, MiniAve jellegű licit?
Mik az un. komplex feladatok?
Mi a komplex feladatok dekomponálásának és hozzárendelésének a problémája?
Mik az AND-OR fák?

Milyen alapvető feltételezéseket teszünk az ágensekre nézve a tárgyalási protokollok kifejlesztésénél?
Magyarázza meg, hogy a véges fordulós ultimátum játék miért Nash-egyensúly?
Mi a leszámoltatás elve a végtelen fordulós Rubinstein-féle váltokozó tárgyalási protokollban?
A leszámoltatásos váltakozó tárgyalási protokollban milyen ágens jár jobban?
Az egzakt leszámoltatás hiányában milyen heurisztikus licit stratégiákat ismer?
Milyen (milyen fogalmakra épül) a feladat-orientált tárgyalási domén?
Milyen üzlet egy domináló, Pareto-optimális, individuálisan racionális üzlet?
Hasznosságok terében értelmezett üzletgráfon (ill. szóban és képlettel) értelmezze a Pareto-frontot, Pareto-optimális, egalitariánus, utilitariánus, szociális jólét egalitariánus, Nash-alku, Kalai-Smorodinsky üzleteket (tárgyalási megoldásokat)!
Mi a monoton engedmény protokoll elve?
Mi a Zeuthen stratégiában szereplő kockázat lényege és szerepe?
Milyen a Nash-tárgyalási szorzatra alapozó egylépéses tárgyalási stratégia  lényege?
Mi a hegymászó elv szerepe a tárgyalási protokollokban?
Mi a fizetés szerepe a tárgyalási protokollokban (szóban, ábrával)?
Milyen (és milyen feltételek mellett) eredmény érhető el fizetések bevezetésével a tárgyalási protokollokban?
Mi a bűntetés bevezetésének szerepe a tárgyalási protokollokban?
Komplex (több komponnesű) üzletek tárgyalásánál mi az alapvető probléma?
Mi az Annealing-Mediator protokoll alapgondolata?
Milyen működésű a Hegymászó és milyen a Szimulált lehűtő tárgyaló ágens?

Mi a nyelv szintaxisa?
Mi a nyelv szemantikája?
Jellemezze röviden a beszédaktus (speech act) elméletet!
Mi a beszédaktus John L. Austin alap premisszája?
Beszélve egy ágens 3 fajta cselekvést hajt végre, miket?
Mi a lokuciós, illokuciós, és perlokuciós aktus?
Mi a szándékható erő?
Mi a beszédaktusok Searle-féle elmélete?
Mi a beszédaktusok feltételrendszere?
Mi egy ágens kommunikációs nyelv?
Mi a Knowledge Query and Manipulation Language (KQML)?
Mi a Foundation for Intelligent Physical Agents ACL (FIPA ACL)
Mik az ACL-ben a kommunikáció/üzenet szintjei?
Milyen a szemantikailag (jobban) specifikált KQML?
Mik (nagyjából) a FIPA szabvány által lefedett témák?
Milyen a FIPA közösség definíciója?
Mit lehet csinálni egy FIPA Agent Platform-on?
Mire szolgál a FIPA DF ágens?
Milyen a FIPA  ACL Message Structure?
Milyenek a FIPA tartalom nyelvek?
Mi a Jade platform?

Mi egy nem-kooperatív játék normál alakja?
Mi egy nem-kooperatív játék extenzív alakja?
Milyen egy rcionális játékos?
Milyen játék zérus-összegű?
Mi a tiszta és mi a kevert stratégia?
Mi a domináns stratégia?
Mi a maxmin stratégia lényege?
Hogyan működik a dominált stratégiák iterált eliminációja?
Mi a Nash-egyensúly?
Elemezzen néhány jellegzetes játéksémát!
Mi a Tit-for-Tat stratégia?
Mik a tökéletes, nem-tökéletes és nem teljes információjú játékok?
Mi a hátráló indukció?
Mi a részjáték-perfekt egyensúly?

Mi az ágensek közötti konfliktusok fő forrása?
Mi az ágensek közötti konfliktusok fő osztályozása?
Mi a séma-, adat-, és tudáskonfliktus?
Mi a cél-, terv-, és hiedelem-konfliktus?
Mi a konfliktusfeloldás általános folyamata?
Milyen elemi konfliktusfeloldási protokollokat javasolnak az együttműködő elosztott problémamegoldásban megjelenő konfliktusok kezelésére?
Mi a fő forrása az ambiens intelligens terekben megjelenő konfliktusoknak?

Mi egy ágens logikai modellje?
Hiedelmek ábrázolásánál milyen szintaktikai és szemantikai problémákat lát?
Mik a lehetséges világok és mi a lehetséges világok alapú szemantika?
Jellemezze röviden, milyen egy modális logika?
Mi a hozzáférési reláció világok felett és mire való?
Mire valók a modális logikában az axiómák?
Mi az axiómák és a hozzáférési reláció a kapcsolata?
Mennyire jó normál modális logika a tudás és hiedelem kifejezésére?
MI az un. logikai 'mindentudás' (omniscience) probléma?

Mik a FIPA ACL általános problémái?
ACL területén mire való egy nyelvi szemantika?
Mik/milyenek a párbeszédjáték (Dialogue Game)protokollok MAS számára?
Mik a DG protokollok specifikációjának elemei?
Mik a kötelezettség tárak?
Mik a dialektikus kötelezettségek?

A többágenses tanulásnál milyen jellegű kihívás jelent a hipotézistér?
A többágenses tanulásnál milyen jellegű kihívás jelent az induktív tanuláshoz szükséges tanító?
Stacionarítás szempontjból mi az alapvető különbség az egyedi és a többágenses tanulás esetében?
Milyen nehézségeket okozhat a többágenses tanulásnál a tanulás dinamikája?
Mi az érdemhozzárendelés problémája és miért fontos ez?
Milyen jellegű konfliktust okozhat a tanulás és a kommunikáció együttese?
Foglalja össze a "tanulás egymásról/ közösségről/ kölcsönhatásból" témakörét!
Foglalja össze a "tanulás másokról/-tól/ ellenére/ segítségével" témakörét!
Foglalja össze a "tanulás tárgyalás közepette" témakörét!
Mi a tanulás célja erősen specializált team-szervezetekben?
Ilyen szervezetekben miből adódhatnak konfliktusok és milyen módon lehet azokat tanulással feloldani?
A szervezeti működés milyen alapvető modelljéhez vezetett katasztrófa helyzetek elemzése?
Mi a Periodikus Team Szinchronizálás elve?
A Periodikus Team Szinchronizáláshoz milyen funkcionális elemmel ki kell bővíten egy ágens architektúráját?
Mik az NIST arénák?

Mi a rétegezett tanuláshoz vezető alapvető felismerések?
Mi a rétegezett tanulás alapelve?
Milyen egy réteg felépítése a rétegezett tanulásnál?
A robotfutball rétegezett tanulásánál hány réteget alkalmaztak és miyen volt egy-egy réteg tanulási algoritmusa és miért?
Mi TPOP-RL megerősítéses tanulás elve és mi ennek a megválasztásnak a háttere?
Milyen probléma lelhető fel robotfutballnál a legfelsőbb réteg tanulásánál a megerősítés szempontjából?
Mi az egyágenses Q-tanulás konvergenciájának legfontosabb feltétele?
Milyen mohóság+felfedezés modelleket ismer?
Milyen játék egy ismételt játék és milyen egy sztochasztikus játék?
Közvetlen megerősítés szempontjából értelmezze többágenses esetben a teljesen kooperatív, teljesen versengő, ill. vegyes viselkedésű rendszereket!
A többágenses megerősítéses tanulás algoritmusainál mit kivánhatunk egy-egy algoritmus viselkedéséről?
Milyen alavető módosításnak ki van téve a többágenses esetben a Q-tanulás iteratív egyenlete?
A többágenses megerősítéses tanulásnál miért alapvető fontosságú a koordinálás kérdése? Milyen lehet pl. egy indirekt koordinálás?
Foglalja össze a vegyes környezetben alkalmazott megerősítéses tanulás alapvető problémáit, pl. a Friend-or-Foe tanulás alapján!
Mi a WoLF tanulási stratégia alapgondolata?

Mit (általánosságban) a Szemantikus Web?
Mi tartozhat a SzW működéséhez?
A SzW problémáiban miben nyújthatnak segítséget az ontológiák?
Milyen rétegeket trtalmaz a SzW TBL modellje az RDF szint felett?
Milyen az RDF adatmodell alapelemei és reprezentációi?
Mi az RDFS bevezetésének a célja? Mik a legfontosabb elemei?
Mi a SPARQL?
Mi a  Wordnet (felépítése, tartalma)? Mi a HuWN (jellegzetességei)?
Mi a Linking Open Data Project lényege?
Mi tette szükségessé az OWL logikai nyelv bevezetését? Miben más/több, mint az RDFS?
Mik a lényegi különbségek az OWL és az OWL2 között?
MIlyen jellegű logikai nyelv az OWL és hogyan következtetünk benne?

 

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató