Szabályzatok_BSc

Szakdolgozat és diplomaterv
a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszéken

Szabályzatok és általános tudnivalók
BSc képzésVissza a Szakdolgozat és diplomaterv főoldalra

Szabályzatok. Célszerű közvetlenül az alábbi vonatkozó szabályzatokat elolvasni, és ezeket tekinteni elsődleges információforrásnak. A hivatalos szabályzatok legalább annyira közérthetők, mint az ezekből származtatott nemhivatalos útmutatók. Az aktuális, vonatkozó szabályzatok:

https://www.vik.bme.hu/hallgatoknak/

oldalon a "Szakdolgozat, Diplomaterv" pontnál.

Azok számára, akik különös, zsigeri ellenszenvet éreznek a szabályzatokkal szemben, az alábbi információkat, az ügyrend kronologikus sorrendjében kiemeltük a fenti szabályzatokból (az újdonságokat pirossal megjelöltük). Amennyiben eltérést tapasztal a fenti szabályzat és az alább megjelenő információk között, kérjük jelezze valamelyik szakdolgozat-felelősnek. Természetesen mindig a fenti szabályzatok a mérvadók.

Tárgyfelvétel. A hallgató a BSc képzés utolsó félévében (a mintatanterv szerint a 7. félévben) szakdolgozatot készít. A szakdolgozat elkészítéséhez a hallgatónak a vonatkozó szakdolgozat tantárgyat a regisztrációs héten fel kell vennie a Neptunban (ennek határideje itt). A hallgató akkor veheti fel a szakdolgozat tantárgyat, ha

 • összesen legalább 174 kreditpontot szerzett, amelyből a mintatantervnek megfelelően legfeljebb 10 kreditpont származik szabadon választott tantárgyakból;
 • a mintatanterv szerinti első 4 félévre előírt kötelező tantárgyait teljesítette;
 • a 6. félév végéig előírt szakirány- és ágazati tantárgyait is teljesítette.

Konzulens. A félév elején (még jobb, ha az előző félév vizsgaidőszakában) a hallgató a szakirányát szervező tanszék oktatói közül választ egy konzulenst és a konzulenssel egyeztetve egy témát. A szakdolgozat-készítési gyakorlatot és a szakdolgozat elkészítését tanszéki vagy külső konzulens irányítja, de a külső konzulens mellett tanszéki konzulenst is biztosítani kell, aki legalább az adminisztratív teendőket ellátja. Tanszéki konzulens a kar teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott oktatója, kutatója, tanára (mestertanár, mérnöktanár, műszaki tanár, gazdasági tanár, gyakorlati oktató), tanszéki mérnöke, doktorjelöltje vagy PhD hallgatója. Külső konzulens - tanszékvezetői jóváhagyással - egyetemi végzettségű illetve mester (MSc) fokozattal rendelkező külső szakember lehet.

A szakdolgozat témája. A választott téma az esetek nagy részében az önálló laboros téma folytatása. Az aktuális témaválaszték a diplomaterv-portálon érhető el. A hallgató és a konzulens közötti megállapodást a konzulens egy hivatalos témakiírásban rögzíti, ami félév végén be fog kerülni a szakdolgozatba.

További szabályok és lehetőségek:

 • Külső téma cégnél. A szakdolgozat készíthető a külső konzulens irányításával külső gazdasági szervezetnél is. A témát úgy kell kiválasztani és a dolgozatot úgy kell elkészíteni, hogy a gazdasági szervezet érdekeit sértő információk dokumentálása nélkül is elbírálható legyen. A feltételeket célszerű a félév elején tisztázni a cégnél a kellemetlenségek elkerülése végett.
 • Téma más tanszéken.

  Tanszéki elbocsátó/befogadó nyilatkozat (2014-ig) valamint
  Engedély szabályzattól eltérő témafelvételre (2014-től) - ennek feltételei itt elérhetőek

  https://www.vik.bme.hu/hallgatoknak/

  oldalon az Űrlapok és dokumentunok résznél tölthető le.

 • Szakmai gyakorlat megkülönböztethetősége. Ha a hallgató ugyanott végzi, a szakdolgozat elkészítésére, illetve a szakmai gyakorlat teljesítésére vonatkozó tevékenységnek elkülöníthetőnek kell lennie.
 • Külföldi téma. A külföldön szakdolgozatot készítő hallgatóknak a KTH-ban kedvezményes tanrend iránti kérelmet kell beadniuk. A záróvizsga az ő esetükben is idehaza zajlik. Témát vagy hazai konzulenstől vagy a külföldi intézménytől kapnak, esetleg csak a kiutazásuk után. A dolgozatot magyarul vagy idegen nyelven készíthetik, de meg kell felelnie az itthoni előírásoknak. A jelölt munkájáról és a szakdolgozatról a külföldi konzulenstől rövid írásos véleményt kell kérni, melyet a záróvizsga-bizottsághoz kell eljuttatni (a tanszéki konzulensnek célszerű leadni). A szakdolgozatot ugyanúgy meg kell védeni, mintha itthon készült volna. A bírálat történhet külföldön is, de a hazai konzulens dönt arról, hogy a hozott bírálatot elfogadja-e vagy idehaza új bírálót jelöl ki.

Elektronikus regisztráció a kari diplomaterv-portálon. Amennyiben a hallgató felvette a tárgyat és megállapodott a konzulenssel egy témában, akkor a konzulensnek a megadott határidőkig meg kell nyitnia a kari diplomaterv-portálon a témát és hozzá kell rendelnie a hallgatóhoz, valamint fel kell töltenie a feladatkiírást, a hallgatónak pedig elektronikusan is be kell jelentkeznie a témára, meg kell adnia a konzulenssel egyeztetve kiválasztott záróvizsga-tárgyat, illetve speciális esetben fel kell töltenie a szükséges, aláírt, beszkennelt mellékleteket, pl. tanszéki elbocsájtó és befogadó nyilatkozatok (ehhez a tanszéki diplomaterv-felelős aláírása kell, de a hallgató az adatait előre töltse ki). Az adatokat a konzulensnek elektronikusan jóvá kell hagynia a megadott határidőig. A hallgatóra és konzulensére vonatkozó határidők itt érhetők el, a felhasználói útmutató pedig a diplomaterv-portálon lesz elérhető hamarosan. A tárgyakra vonatkozó szabályok teljesítését a Dékáni Hivatal ellenőrzi.

A szakdolgozat beadása. A hallgató a félév során elvégzi a kiírt mérnöki munkát, és elkészíti az azt dokumentáló szakdolgozatot, a vonatkozó minőségi és formai követelményeknek megfelelően (ehhez segédletek és sablonok itt). A dolgozat nyomtatott példányát a tanszéki konzulenshez vagy a tanszéki oktatási adminisztrátorhoz kell eljuttatni bekötve miután kari diplomaterv-portálra feltöltött elektronikus verzió elfogadásra került. A dolgozat akkor tekinthető beadottnak, ha a konzulens az elektronikus feltöltést lezárta.

A dolgozat értékelése. A szakdolgozat beadhatóságát a tanszéki konzulens minősíti. A szakdolgozat-tervezési munkát a konzulens félévközi jeggyel is minősíti, az aláírás megszerzése pedig alapfeltétel a záróvizsgához. Külsős téma esetén a külső konzulens ajánlást ad a beadhatóság minősítéséhez. A beadhatóság ellenőrzése és a dolgozat átvétele után a szakdolgozat bírálatára a tanszéki konzulens kér fel egy kompetens bírálót, aki legalább egyetemi diplomával rendelkező személy. A bíráló formai és tartalmi részre is kitérő írásos véleményt ad, írásban kérdéseket fogalmaz meg, valamint osztályzatot javasol a szakdolgozatra. A javasolt osztályzatot a záróvizsga-bizottság véglegesíti a védést követően (így tehát módosíthatja is a bíráló által javasolt osztályzatot). A záróvizsgát követően a hallgató visszakapja megőrzésre a szakdolgozatát.

Abszolutórium. Ha a hallgató teljesítette az előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket, beleértve a szakdolgozat tárgyat is, akkor a nyelvvizsga-követelmény teljesítésétől függetlenül a Dékáni Hivatal kiállítja az ezt igazoló végbizonyítványt (abszolutóriumot) a hallgató elektronikus indexében. Ez automatikus, erről a hallgató nem feltétlenül értesül külön. Az abszolutórium megszerzésének féléve után a hallgató jogviszonya megszűnik. Az abszolutórium megléte a záróvizsgára bocsájtás alapvető feltétele.

Írásbeli záróvizsga és MSc felvételi. A hallgató a vizsgaidőszak egyetlen kiírt időpontjában megírja az átfogó, ún. BSc elkülönített záróvizsgáját (hivatalos nevén "Közös BSc záróvizsga - MSc felvételi vizsga"), ami a hallgató általános szakmai tudását méri fel (egyszerre több tárgyból). Ez egyben az MSc felvételije is, amennyiben MSc-n szeretne továbbtanulni a BME VIK-en, az aktuális BSc képzésének megfelelő szakon. Ha más szakon / karon / egyetemen kíván továbbtanulni, akkor a BSc villamosmérnöki diplomához szükséges írásbeli záróvizsga mellett a megfelelő MSc szakra külön kell felvételiznie. Az MSc-képzésre történő jelentkezésnek - ettől függetlenül - külön országos szintű procedúrája van (www.felvi.hu), amit jóval a felvételi előtt kell végigkövetnie.

Védés és szóbeli záróvizsga. Hivatalos neve "Záróvizsga", amelyen a hallgató megvédi diplomamunkáját és ezzel egybekötve, az ahhoz szorosan kapcsolódó záróvizsga tárgyból egy szakmai bizottság előtt levizsgázik. A záróvizsgára való bocsátás feltétele az abszolutórium megléte. A záróvizsga helyszínét, időpontját az adott szakiránynak megfelelő tárgy honlapján tesszük közzé elektronikusan. A részletes beosztás a vizsga előtt néhány (3-5) nappal szokott felkerülni.

Az oklevél minősítése. Az oklevél minősítését a szakdolgozat védést (és az azzal egybekötött záróvizsgát) követően a záróvizsga-bizottság állapítja meg, és az eredményt azonnal a hallgató tudomására hozza. Az oklevél minősítésébe (OKL) az írásbeli és a szóbeli záróvizsga érdemjegyének átlaga (ZV), a szakdolgozat érdemjegye (D) és a görgetett tanulmányi átlag () számít bele az alábbi módon súlyozva.
 


OKL = 20% ZV + 30% D + 50%
(Megjegyzés: összeadás előtt minden tagot két tizedesre kell kerekíteni.)
OKL: 2,00 <(=) elégséges < 2,50 <(=) közepes < 3,50 <(=) jó < 4,50 <(=) kiváló <(=) 5,00

Diplomaosztó és jogviszony. Ha a hallgató minden járulékos követelményt is teljesített (pl. nyelvvizsga), és igényli, akkor postán meghívót kap a diplomaosztóra, ahol ünnepélyes keretek között veheti át minősített BSc oklevelét. A hallgatói jogviszony megszűnésének feltétele az abszolutórium megléte, a záróvizsgák és a védés sikerességétől vagy sikertelenségétől függetlenül.


Vissza a Szakdolgozat és diplomaterv főoldalra


Az oldalt szerkesztette: Krébesz Tamás István tanársegéd, frissítve: 2019.09.23.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató