Szabályzatok_MSc

 


Szakdolgozat és diplomaterv
a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszéken

Szabályzatok és általános tudnivalók
MSc képzés
Vissza a Szakdolgozat és diplomaterv főoldalra

Szabályzatok. Célszerű közvetlenül az alábbi vonatkozó szabályzatokat elolvasni, és ezeket tekinteni elsődleges információforrásnak. A hivatalos szabályzatok legalább annyira közérthetők, mint az ezekből származtatott nemhivatalos útmutatók. Az aktuális, vonatkozó szabályzatok:

https://www.vik.bme.hu/hallgatoknak/

oldalon a "Szakdolgozat, Diplomaterv" pontnál.

Azok számára, akik különös, zsigeri ellenszenvet éreznek a szabályzatokkal szemben, az alábbi információkat, az ügyrend kronologikus sorrendjében kiemeltük a fenti szabályzatokból (az újdonságokat pirossal megjelöltük). Amennyiben eltérést tapasztal a fenti szabályzat és az alább megjelenő információk között, kérjük jelezze valamelyik diplomaterv-felelősnek. Természetesen mindig a fenti szabályzatok a mérvadók.

Tárgyfelvétel. A diplomaterv elkészítéséhez a hallgatónak a vonatkozó diplomaterv tantárgyat fel kell vennie a Neptunban (ennek határideje itt érhető el). A hallgató akkor veheti fel a megfelelő tantárgyat, ha teljesítette a tantárgyprogramban rögzített előkövetelményeket. Hogy pontosan melyik tantárgyat kell felvenni, és melyik tantárgyprogram követelményei érvényesek, az a kétciklusú képzésre való áttérés miatt attól függ, hogy a hallgató mikor kezdte a képzést és mikor került szakirányra: mindez ebből az áttekintő táblázatból illetve a szabályzatokból kiderül. Diplomatervezés 1. akkor vehető fel, ha a hallgató teljesítette az Önálló laboratórium 1 és 2. tantárgyat, Diplomatervezés 2. pedig csak a Diplomatervezés 1. tárgy teljesítése után vehető fel (ez szükséges, de nem elégséges feltétel, lásd szabályzatok).

A diplomaterv témája. A Diplomatervezés 1. tárgyhoz választott téma lehet az önálló laboros téma folytatása vagy új téma. Diplomatervezés 2. kapcsán a Diplomatervezés 1. tárgy során elkezdett témát kötelező folytatni. Az aktuális témaválaszték a diplomaterv-portálon érhető el. A hallgató és a konzulens közötti megállapodást a konzulens egy hivatalos témakiírásban rögzíti a diplomatervezés első félévében, ami a második félév végén be fog kerülni a diplomatervbe.

További lehetőségek, amelyekkel a témaválasztás során (Diplomatervezés 1.) lehet élni:

 • Külső téma cégnél. A diplomaterv készíthető a külső konzulens irányításával külső gazdasági szervezetnél is. A témát úgy kell kiválasztani és a dolgozatot úgy kell elkészíteni, hogy a gazdasági szervezet érdekeit sértő információk dokumentálása nélkül is elbírálható legyen. A feltételeket célszerű a félév elején tisztázni a cégnél a kellemetlenségek elkerülése végett.
 • Téma más tanszéken.

  Tanszéki elbocsátó/befogadó nyilatkozat (2014-ig) valamint
  Engedély szabályzattól eltérő témafelvételre (2014-től) - ennek feltételei itt elérhetőek

  https://www.vik.bme.hu/hallgatoknak/

  oldalon az Űrlapok és dokumentunok résznél.

Elektronikus regisztráció a kari diplomaterv-portálon. Amennyiben a hallgató felvette a tárgyat és megállapodott a konzulenssel egy témában, akkor a konzulensnek a megadott határidőkig meg kell nyitnia a kari diplomaterv-portálon a témát és hozzá kell rendelnie a hallgatóhoz, valamint Diplomaterv 1. esetén fel kell töltenie a feladatkiírást. A hallgatónak elektronikusan is be kell jelentkeznie a témára, Diplomaterv 2. esetén meg kell adnia a konzulenssel egyeztetve kiválasztott záróvizsga-tárgyakat, illetve speciális esetben fel kell töltenie a szükséges, aláírt, beszkennelt mellékleteket:

  • Tanszéki elbocsátó/befogadó nyilatkozat (2014-ig) valamint
   Engedély szabályzattól eltérő témafelvételre (2014-től)
  • titkosított diplomaterv iránti kérelem (ehhez a tanszékvezető aláírása kell és igen indokolt ok).

Az adatokat a konzulensnek elektronikusan jóvá kell hagynia a megadott határidőig. A hallgatóra és konzulensére vonatkozó határidők itt érhetők el, a felhasználói útmutató pedig a diplomaterv-portálon lesz elérhető hamarosan. A tárgyakra vonatkozó szabályok teljesítését a Dékáni Hivatal ellenőrzi.

Írásos beszámoló. A diplomatervezés első féléve során a hallgató elvégzi a kiírt mérnöki munka első félévre eső részét, és elkészíti a munka írásos beszámolóját, amire még nem vonatkoznak a diplomaterv formai és tartalmi előírásai. A kb. 30 oldalas dokumentációt a tanszéki konzulensnek kell eljuttatni PDF-formátumban, még a szóbeli beszámoló előtt. Ennek legegyszerűbb formája a kari diplomaterv-portálra való kötelező feltöltés. Az írásos beszámoló a pótlási időszak végéig pótolható.

 

Szóbeli beszámoló és értékelés. A diplomatervezés első félévében, a szorgalmi időszak végén (szokás szerint annak utolsó hetében), egyeztetett időpontban a hallgató 10 perces előadásban, szekcióülésen számol be az általa végzett munkáról egy szakmai bizottság előtt. Az egyeztetett időpontokat a megfelelő tárgyi honlapon hirdetjük a beszámolók időpontja előtt néhány nappal. A Diplomatervezés 1. tárgy aláírását és félévközi jegyét szakmai bizottság állapítja meg a konzulens javaslata alapján. Ebbe beleszámít

 • a munka szakmai színvonala,
 • a hallgató munkához való viszonya és a munka készenléti foka,
 • a szóbeli beszámoló minősége,
 • a munka dokumentáltsága és a dokumentáció minősége.

A Diplomatervezés 1. tantárgy az aláírás és az osztályzat megszerzésével lezárul, így az alábbiak a Diplomatervezés 2. tantárgyra vonatkoznak.

A diplomaterv beadása. Diplomatervezés második félévében a hallgató befejezi az első félévben elkezdett, kiírt mérnöki munkát, és elkészíti az azt dokumentáló diplomatervet, a vonatkozó minőségi és formai követelményeknek megfelelően (ehhez segédletek és sablonok itt). A dolgozat nyomtatott példányát a tanszéki konzulenshez vagy a tanszéki oktatási adminisztrátorhoz kell eljuttatni bekötve miután kari diplomaterv-portálra feltöltött elektronikus verzió elfogadásra került. A dolgozat akkor tekinthető beadottnak, ha a konzulens az elektronikus feltöltést lezárta.

A diplomaterv értékelése. A diplomaterv beadhatóságát a tanszéki konzulens a tárgy aláírásával igazolja, ami feltétele az abszutóriumnak (ld. lejjebb) és így a záróvizsgának is. Az aláírást a hallgató megkapja, ha a dolgozatot határidőre beadta és azt a témavezető legalább elégségesre minősíti, illetve, ha az a témavezető további közreműködése nélkül egy későbbi félév beadási határidejére elkészíthető. Ha a diplomamunka beadható, akkor a diplomaterv bírálatára a tanszéki konzulens kér fel egy kompetens bírálót, aki legalább egyetemi diplomával rendelkező személy. A bíráló formai és tartalmi részre is kitérő írásos véleményt ad, írásban kérdéseket fogalmaz meg, valamint osztályzatot javasol a diplomatervre. A bíráló és a témavezető tehát külön-külön tesz javaslatot a diplomamunka minősítésére. Az diplomaterv osztályzatát a záróvizsga-bizottság véglegesíti a védést követően (így tehát módosíthatja is a bíráló és a konzulens által javasolt osztályzatot). A záróvizsga után a hallgató visszakapja megőrzésre a diplomatervét.

Abszolutórium. Ha a hallgató teljesítette az előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket, beleértve a diplomatervezés tárgyakat is, de a nyelvvizsga-követelmény teljesítésétől függetlenül, a Dékáni Hivatal kiállítja az ezt igazoló végbizonyítványt (abszolutóriumot) a hallgató indexében (a leckekönyv létezik, de a hallgató helyett a KTH kezeli). Ez automatikus, erről a hallgató nem feltétlenül értesül külön. Az abszolutórium megszerzésének féléve után a hallgató jogviszonya megszűnik. Az abszolutórium megléte a záróvizsgára bocsájtás alapvető feltétele.

Védés és szóbeli záróvizsga. Hivatalos neve "Záróvizsga", amelyen a hallgató megvédi diplomamunkáját és ezzel egybekötve a diplomaterv-adatlapon megjelölt két záróvizsga tárgyból egy szakmai bizottság előtt levizsgázik. A záróvizsgára való bocsátás feltétele az abszolutórium megléte. A záróvizsga részletes menete itt található. A záróvizsga helyszínét, időpontját az adott szakiránynak megfelelő tárgy honlapján tesszük közzé elektronikusan (ez a főoldalról elérhető). A részletes beosztás a vizsga előtt néhány (3-5) nappal szokott felkerülni.

Az oklevél minősítése. Az oklevél minősítését a diplomaterv-védést (és az azzal egybekötött záróvizsgát) követően a záróvizsga-bizottság állapítja meg, és az eredményt azonnal a hallgató tudomására hozza. Az oklevél minősítésébe (OKL) a három záróvizsga érdemjegyének átlaga (ZV), a diplomaterv érdemjegye (D) és a görgetett tanulmányi átlag () számít bele az alábbi módon súlyozva.


OKL = 20% ZV + 30% D + 50%
(Megjegyzés: összeadás előtt minden tagot két tizedesre kell kerekíteni.)
OKL: 2,00 <(=) elégséges < 2,50 <(=) közepes < 3,50 <(=) jó < 4,50 <(=) kiváló <(=) 5,00

Diplomaosztó és jogviszony. Ha a hallgató minden járulékos követelményt is teljesített (pl. nyelvvizsga), és igényli, akkor postán meghívót kap a diplomaosztóra, ahol ünnepélyes keretek között veheti át minősített MSc oklevelét. A hallgatói jogviszony megszűnésének feltétele az abszolutórium megléte, a záróvizsgák és a védés sikerességétől vagy sikertelenségétől függetlenül.


Vissza a Szakdolgozat és diplomaterv főoldalra


Az oldalt szerkesztette: Krébesz Tamás István tanársegéd, frissítve: 2011.09.20. 15:45

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató