Okostelefon ambiens intelligens környezetben

Tanszéki konzulens: 
A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IE437
Tel.:
+36 1 463-2899
Email: tade (*) mit * bme * hu

A kiírás adatai

A téma státusza: 
Aktív (aktuális, lehet rá jelentkezni)
Kiírás éve: 
2014
A kiírás jellege: 
önálló labor, szakdolgozat/diplomaterv

Ambiens intellligens környezet informatikai infrastruktúrája szervezetten mőködı ágens rendszerekbıl épül. Egy együttmőködı ágensközösség kialakításához szükség van számítási kapacitásra (az ágensek futtattásához) és kommunikációs közegre (az ágens kommunikációs nyelv megfelelı beágyazásához). Hagyományosan – a fejleszetett okos ház, intelligens tér, stb. alkalmazásokban – azokat a PC jellegő hárdver és a vezetékes hálózat biztosította. A fejlesztések számoltak ugyan az emberi ágensek jelenlétével, az emberi és a gépi ágensek kapcsolata azonban majdnem kizárólag a statikusan kiépített használati tárgyakba rejtett interfészeken keresztül valósult meg. A térben mozgó ember rendelkezhetett ugyan mobil elektronikus berendezésekkel, de azok informatikai komplexitása vagy tulságosan alacsony volt ágensközösség egy részének kihelyezéséhez, vagy kifejezetten alkalmazásspecifikus, speciális berendezésekrıl volt szó.

Az okostelefonok megjelenése új távlatokat nyít ambiens intelligens környezet kialakításában. Okos telefonra kihelyezhetı az ágensrendszer egy része, ezáltal a mozgó ember a gépi intelligens rendszer térlefedédét dinamikussá és adaptívvá teszi. Az ambiens tér informatikai rendszere szert tesz az okos telefonba beépített mozgó szenzorokra és elképzelhetı, hogy az okos telefon lokálizációs lehetıségei alternatívát jelentenek a kamerás képek bonyolúlt feldolgozásával szemben. Másrészt az emberi felhasználó az okos telefonon (az ágensein) keresztül folyamatos és helyhez nem kötött bepillantást és beavatkozási lehetıséget nyer az intelligens tér folyamataiba. A feladatok részletes leírása: 1. Irodalom alapján foglalja össze az okos telefon a diploma szempontjából lényeges tulajdonságait (számítási kapacitás, programozhatóság, szenzorikus kiépítettsége, stb.). 2. Tervezzen meg egy olyan elosztott ágensszervezetet, melynek egy része az okos telefonra van kihelyezve. Valósítsa meg e környezettel egy intelligens tér adaptív szenzor lefedését. 3. Elemezze az elosztott rendszer révén megvalósítható (illetve hatékonyabban megvalósítható) alkalmazásokat. 4. Laborkörnyezetben valósítsa meg a megtervezett rendszer prototipusát. 5. Vizsgálja meg a kialakított rendszer lokálizációs és biztonsági kérdéseit. 6. Összegezze a kísérletek eredményét! Fogalmazza meg a kísérletek tanulságát és a kialakított rendszer erıs es gyenge pontjait!