Autonóm intelligens rendszerek szakirány - Intelligens rendszerek ágazat

A tanszék által gondozott Intelligens Rendszerek ágazat a BSc Autónóm Intelligens Rendszerek szakirány része.


Intelligens Rendszerek ágazat szakirány- és laborbemutató
 • Helyszín: I épület E224.
 • Időpont: 2013. november 14. (csütörtök) 16 óra.

Részletes ismertető szakirányválasztáshoz

A csoport weblapja

A szakirány célkitűzése

Az autonóm intelligens rendszerek olyan számítógépes rendszerek, melyek emberi közreműködés és állandó emberei felügyelet nélkül is képesek komplex feladatok megoldására: képesek a környezetükből származó információ érzékelésére és feldolgozására, képesek önálló döntések meghozatalára és alkalmasak komplex technológiai folyamatokba történő beavatkozásra, a folyamatok felügyeletére, illetve irányítására. Az autonóm rendszerek a műszaki fejlődés fontos állomását képezik, jelentőségük folyamatosan nő. Az autonóm intelligens rendszerek létrehozása az információ technológia széles spektrumának integrálását igényli. A szakirány célja rövid és hosszú távon egyaránt hasznosítható ismeretek nyújtása, olyan műszaki informatikus szakemberek képzése, akik tisztában vannak az autonóm intelligens rendszerekre jellemző főbb képességeket biztosító megoldások elvi és gyakorlati problémáival. Így foglalkozik az olyan alapvető információ-feldolgozó eljárásokkal, mint a képfeldolgozás és képmegjelenítés, foglalkozik az elosztott, intelligenciával rendelkező részrendszerek közötti kooperációval és e rendszerek képességeinek javítását a környezetből származó információ autonóm felhasználását biztosító gépi tanulással. A szakirány ágazatainak elvégzése során elsajátított tudásanyag ugyanakkor az olyan alkalmazási területek tekintetében is önállóan hasznosítható praktikus ismereteket nyújt, mint a különböző robotok, járművek és alrendszereik irányítása és vezérlése, illetve az irányítási és jelfeldolgozási feladatokat valós időben megvalósító, a környezetükkel intenzív információs kapcsolatban lévő beágyazott rendszerek információtechnológiája.

A szakirány közös tárgyai

 • Ipari képfeldolgozás és képmegjelenítés (6. szemeszter, 3/1/0/v/4 kredit, IIT)
 • Kooperatív és tanuló rendszerek (6. szemeszter, 3/1/0/v/4 kredit, MIT)

Intelligens rendszerek ágazat

Az Intelligens rendszerek ágazat az Autonóm intelligens rendszerek szakirány közös tárgyaiban megfogalmazott általános ismereteken túl olyan speciális ismereteket is kíván nyújtani, melyek bepillantást adnak a mindenütt jelenlévő számítástechnika lehetőségeibe, továbbá számos új perspektivikus alkalmazási terület problémakörébe. A speciális ismereteket az ágazathoz tartozó Beágyazott információs rendszerek tárgy, az ágazat laboratóriumai és az ágazathoz javasolt fakultatív tárgyak szolgáltatják.

A mindenütt jelenlévő számítástechnika, az ambiens számítástechnika (ambient computing) és az intelligens tér olyan rendszerekhez kapcsolható fogalmak, amely rendszerek amellett, hogy a környezetünkbe ágyazva autonóm, intelligens viselkedésre képesek, biztosítva az ilyen eszközök egymás közötti és az eszközök valamint az emberek közötti kommunikációt és hatékony együttműködést, képesek tudásukat a környezetükből származó ismeretek felhasználásával fejleszteni, tanulni, a környezet változásaihoz adaptálódni is. Példaként említhető az intelligens ház, intelligens otthon vagy munkahely, az intelligens környezet felügyelet, stb. Az új és dinamikusan fejlődő alkalmazási területek között kell megemlíteni az üzleti informatikát, továbbá az egészségügyi és az orvosbiológiai informatikát (orvosi adatok feldolgozása, orvosi diagnosztikai és döntéstámogató rendszerek, genetikai kutatások informatikai vonatkozásai, adatbányászati feladatok, stb.).

Az ágazaton megszerezhető ismeretek

Az ágazat elvégzése után a hallgatók képessé válnak:

 • autonóm rendszerek jelfeldolgozási feladatainak végrehajtására,
 • az elosztott intelligens rendszerek fejlesztésére és üzemeltetésére,
 • képfeldolgozó és megjelenítő módszerek fejlesztésére és alkalmazására,
  a szenzorhálózatok magasabb rendszerszintekhez való informatikai illesztésére,
 • kommunikáció révén kooperatív ágensek tervezésére,
 • mesterséges intelligencia komponensek (pl. tanuló képesség) tervezése és beágyazása integrált informatikai rendszerbe,
 • heterogén információforrásokból információt kinyerő (adatbányászó) alkalmazások tervezésére,
 • elosztott komponensek egy rendszerbe történő integrálására.

A témakörökhöz kapcsolódó legfontosabb módszertanok és technológiák:

 • autonóm és intelligens rendszerek irányítási és koordinációs módszerei,
 • rendszertervezési módszertanok és technológiák, tervező rendszerek,
 • képfeldolgozási és képmegjelenítési módszerek megvalósítása
 • XML alapú rendszerleíró nyelvek és technológiák,
 • Sensor Web technológiái, korszerű szenzorrendszerek integrálása informatikai rendszerekbe,
 • Java alapú elosztott kommunikáló rendszerek tervezése,
 • mesterséges intelligencia módszerek Java szintű, beágyazott implementálása,
 • FIPA ágensszabvány, ágens kommunikációs nyelvek,
 • adatbányászati módszerek és technológiák,
 • e-kereskedelem módszertana és technológiái. 

I. félév

Kooperatív és tanuló rendszerek (VIMIA357, kötelező, 4 kredit)

Az informatikai szolgáltatások egyre nagyobb hányadában vezetnek sikerre a több ágensből álló elosztott rendszerek, ahol autonóm és feltehetően intelligens ágensek egy közös környezetbe beágyazva egymásra vannak utalva. A tárgy célja bemutatni a gépi rendszerek együttműködésének problematikáját, az intelligens kapcsolattartás gyakorlati módszereit, majd a gépi tanulás olyan problémáit, speciális vonásait és rejtett lehetőségeit, amelyek csak több intelligens rendszer környezetében alakulhatnak ki.

Beágyazott információs rendszerek (VIMIA359, elágazó, 4 kredit)

A tantárgy célja a fizikai-biológiai-kémiai-technológiai környezetükkel aktív, valós-idejű információs kapcsolatban álló, ún. beágyazott számítógépes rendszerek informatikai vonatkozásainak bemutatása és a létrehozásukhoz szükséges ismeretek és készségek fejlesztése gyakorlati példákon keresztül. További cél a tartósan autonóm és valós-idejű működés, valamint a szolgáltatás-biztonság követelményeit figyelembe vevő tervezési elvek és módszerek, továbbá a tervezést segítő eszközök bemutatása.

Intelligens rendszerek I. (Elosztott Intelligens Rendszerek) laboratórium (VIMIA360, kötelező, 2 kredit)

A labor célkitűzése a hallgatók bevezetése az elosztott intelligens rendszerek hardveres és szoftveres működésébe. A hardveres hátŹteret egy előre kialakított, elosztott szenzorhálózat biztosítja, amelyet programozva a hallgatóknak konkrét feladatokat kell megoldania.

Önálló laboratórium (VIMIA362, kötelező, 6 kredit)

A labor során a hallgatók egy komplex mérnöki feladatot oldanak meg. Ennek során a mérnöki munka minden lényeges fázisával megismerkednek és az egyes részfeladatokat a lehető legnagyobb mértékben önállóan végzik el. A cél, hogy az önálló labor a szakdolgozat készítést megalapozza: az önálló labor téma szakdolgozat-témaként folytatható legyen. A hallgatók aktuálisan a következő témakörökhöz kötődő gyakorlati témákban mélyíthetik el ismereteiket:

  • Bibliográfiai ismétlések felismerése
  • Emberközpontú ágens kommunikáció
  • Játékelmélet és evolúciós módszerek
  • Bioinformatikai adatok és szövegek bayesi elemzése
  • Rendszermodellezés, Szupport Vektor Gépek
  • Képfeldolgozáson alapuló orvosi döntéstámogató rendszerek
  • Jogi szakértői rendszerek

II. félév

Intelligens rendszerek II. (Üzleti Intelligencia) laboratórium (VIMIA430, kötelező, 2 kredit)

A labor egy nagyvállalat egy, vagy több numerikus és szöveges információkat tartalmazó adatbázisán mutatja be a mesterséges intelligencia alapú eszközök alkalmazását az üzleti adatok gyűjtésében, integrációjában, elemzésében, a vállalat számára fontos előrejelzési problémák, döntéstámogatási feladatok megoldásában.

XML-alapú rendszerintegráció üzleti rendszerekben (VIMIAV84, választható, 4 kredit)

Az XML technológia nagyban hozzájárult az üzleti rendszerek napjaink internet-alapú, szabványos megvalósításához. A cégek egymás közötti, illetve az ügyfeleiket is elérő elektronikus üzleti (e-business) rendszerei ma már nem nélkülözhetik az XML-alapú rendszerintegrációs technológiákat. A tárgy hallgatói gyakorlati ismereteket szerezhetnek ezen a területen, megismerik az XML technológiák legfontosabb elemeit különös tekintettel a rendszerintegráció számára nélkülözhetetlen deklarációs és feldolgozási eszközökre, majd alkalmazásukat elektronikus üzleti rendszerekben. Az XML és a rendszerintegráció témájának együttes tárgyalása lehetővé teszi a köztük levő összefüggések bemutatását is. A képzés célja, hogy a hallgatók az iparban azonnal hasznosítható gyakorlati tudást szerezzenek XML dokumentumok létrehozása, feldolgozása és tárolása, valamint XML-alapú üzleti rendszerek tervezésének és megvalósításának területén. A képzés komplex ipari esettanulmányok ismertetésével is erősíti a gyakorlati ismereteket elsajátítását.

Szakdolgozat (VIMIA410, kötelező, 0 kredit)

Szakdolgozat, és záróvizsga információk (pl. beosztás). 


Előtanulmányi rend

Az ágazat megkezdéséhez szükséges feltételeket a BME Kreditrendszerű Képzés Tanulmányi és Vizsgaszabályzata és a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kiegészítő Szabályzata tartalmazza.

Az ágazaton belüli előtanulmányi rendet a megadott szemeszterek sorrendje rögzíti. 


Az ágazat tárgyaival kapcsolatos kérdésekben felvilágosítást ad:
dr. Horváth Gábor docens, I.E. 436, telefon: 463-26-77, e-mail: horvath@mit.bme.hu


 

© 2010-2018 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató